Artwork karya I Putu Nana Partha Wijaya

ANUGERAH ATAU MUSIBAH : Rp 3.000.000