Artwork karya: I.G.P. Mirah Rahmawati

Ukuran : 21cm x 32 cm

Harga : Rp. 1.500k